THIS IS HEAVEN

Realizador / Edição: Vasco Mendes
Produção: Gracja Zegarowicz, Rita Couto e Vasco Mendes
Elenco: Maximilian Seidel e Natalia Borkowska
Música: 'This is heaven', White Haus
Make Up: Agnieszka Muszkieta
Agradecimentos: Agata Zegarowicz, CoolBreeze, Gracja Zegarowicz, Hiro Model Management, Kassai Kowalska, Katarzyna Kolbusz, Mariusz Kalita e Sonia Zegarowicz